classiera loader

Podmienky

I. Definície základných pojmov

1.1 Prevádzkovateľom portálu www.megabazar.sk je spoločnosť: Tomáš Mateovič – KOVMAT, IČO: 37418891 zapísaná v obchodnom registri pod číslom 105-24839 na okresnom úrade Bratislava.

1.2 Služby prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ ponúka bezplatné online inzertné služby a doplnkové spoplatnené služby na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb.

1.3 Používateľom je osoba využívajúca služby Prevádzkovateľa na portáli www.megabazar.sk.

Používateľom môže byť:

súkromný inzerent – fyzická osoba inzerujúca a predávajúca svoj súkromný majetok,

firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba inzerujúca a predávajúca konkrétny tovar alebo službu, ktoré sú predmetom jej obchodnej činnosti, kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca portál www.megabazar.sk na vyhľadávanie inzerátov, kúpu tovaru alebo služby, alebo služieb súvisiacich s týmito činnosťami – hodnotenie, komentovanie, kontaktovanie súkromných alebo firemných inzerentov.

II. Všeobecné ustanovenia a základné podmienky

2.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky definujú vzťah medzi Prevádzkovateľom portálu www.megabazar.sk (ďalej len Portál), ktorý
poskytuje Služby, a Používateľom Portálu a upravujú podmienky používania Portálu.

2.2 Používateľ Portálu sa zaväzuje dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky Portálu. Používanie Portálu je možné len po súhlase
Používateľa so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.3 Prevádzkovateľ je sprostredkovateľom spojenia medzi Používateľom a Kupujúcim, nenesie však žiadnu zodpovednosť za obsah
inzerátu, kvalitu tovaru alebo služieb ani za priebeh samotného obchodu medzi Používateľom a Kupujúcim.

2.4 Používateľ sa zaväzuje uverejňovať inzertný obsah, ktorý je pravdivý a v súlade s platnými právnymi predpismi.

2.5 Prevádzkovateľ má právo prepojiť Portál s inými portálmi, ktorých je správcom.

2.6 Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov informačného alebo reklamného charakteru na ním uvedenú kontaktnú
adresu.

2.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť možnosť pridávania inzerátov i zmazanie už existujúceho inzerátu po
udaní dôvodu, keď boli Všeobecné obchodné podmienky porušené, bez nároku na náhradu.

2.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto Všeobecné obchodné podmienky.

III. Ochrana osobných údajov

3.1 Používateľ dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi s cieľom poskytovať služby na Portáli.

3.2 Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ osobné údaje spracoval s cieľom informovať a propagovať Používateľa.

3.3 Prevádzkovateľ je zaviazaný nakladať s osobnými údajmi Používateľa podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).

3.4 Prevádzkovateľ použije údaje o Používateľovi iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva meno
a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré Používateľ sám uviedol pri
pridávaní inzerátu alebo vo svojom používateľskom konte.

3.5 Prevádzkovateľ má právo odtajniť údaje Používateľa Portálu, pokiaľ je to nevyhnutné z hľadiska dodržania platných zákonov
alebo v rámci súdnych sporov alebo správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom.

3.6 Používaním Portálu Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

3.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné zneužitie informácií uverejnených v inzeráte tretími osobami.

3.8 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za spôsob, akým Používateľ využíva Služby Portálu.

IV. Pravidlá používania Portálu a pridávania inzerátov

4.1 Prevádzkovateľ sprostredkuje Používateľovi prihlasovacie údaje, za ktorých ochranu nesie zodpovednosť Používateľ.

4.2 V prípade, že Používateľ zistí, že by prihlasovacie údaje boli zneužité, je povinný upovedomiť o tom Prevádzkovateľa.

4.3 Používateľ Portálu je plne zodpovedný za obsah, ktorý uverejňuje. Vzťahuje sa to na textový, vizuálny, audiovizuálny a iný
obsah. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť údajov uverejnených Používateľom.

4.4 Používateľ sa zaväzuje uverejňovať pravdivé a aktuálne informácie a konať v súlade s právnymi normami SR.

4.5 Používateľ je zaviazaný pri používaní Portálu konať v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami Portálu.

4.6 Používateľ je oprávnený inzerovať iba tovar a služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike povolený a na ktoré má
Používateľ oprávnenie.

4.7 Používateľ je povinný uverejňovať obsah, ktorý nijakým spôsobom nezasahuje do práv iných Používateľov a nepoškodzuje ich
dobré meno.

4.8 Používateľ pri inzerovaní produktov nesmie inzerovať svoju podnikateľskú činnosť.

4.9 Používateľ sa zaväzuje uverejňovať len pravdivé a presné informácie o inzerovanom tovare a službách. Používateľ
neuverejňuje rovnaký tovar alebo služby duplicitne.

4.10 Používateľ umiestňuje inzeráty do kategórií, ktoré tovaru alebo službe zodpovedajú.

4.11Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a upravovať služby Portálu bez toho, aby Používateľa vopred informoval.

4.12 Prevádzkovateľ má právo požiadať Používateľa o preukázanie vlastníckeho vzťahu k ním inzerovanému tovaru.

4.13 Prevádzkovateľ má právo kontrolovať obsah Portálu a upraviť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý by nebol v súlade so
Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo s právnymi predpismi platnými v SR, bez nároku na náhradu.

4.14 Zakázané je inzerovať:

– prácu s požadovaným poplatkom vopred,
– bezprácne zárobky,
– tovar a služby, ktorých distribúcia je na Slovensku zakázaná,
– doklady, faktúry, bločky,
– tovar, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka alebo autorské práva, falzifikáty,
– nebezpečné chemikálie, výbušniny, zbrane,
– drogy, cigarety a lieky predpísané lekárom,
– erotický tovar a erotické služby,
– obsah vyzývajúci k násiliu, rasizmu a xenofóbii,
– internetové služby, adresy, www stránky, cenníky,
– súťaže, pyramídové hry, provízne systémy,
– tovar a produkty, ktoré nie sú v súlade so všeobecne platnými mravnými a právnymi normami v SR.

4.16 Používateľ nesmie v inzercii používať len veľké písmená, špeciálne znaky a nadmernú interpunkciu. Zároveň nesmie
uverejňovať inzeráty, ktoré nepropagujú konkrétny produkt alebo službu, ako napríklad v znení: „Chcete si zarobiť? Viac
informácií v e-maile.“

4.17 Používateľ v inzerátoch nesmie uvádzať spoplatnenú telefonickú linku.

4.18 Používateľ nemá oprávnenie akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Portálu a nakladať s ním s cieľom komerčného využitia.
4.20 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzerát porušujúci Všeobecné obchodné podmienky aj po jeho zvýhodnení bez
nároku na náhradu.

V. Doplnkové služby

5.1 Službami Portálu sú inzeráty zdarma. Inzerát je možné pridať zdarma na obdobie 365 dní. Inzerciu zdarma môže využiť každá
právnická i fyzická osoba. Používanie služby Inzercia zdarma nie je podmienené používaním iných doplnkových služieb ani
registráciou.

5.2 Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktoré nie sú podmienkou využívania portálu.

5.3 Doplnkové služby sú dostupné pre všetkých Používateľov. Používatelia sa po aktivácii zaväzujú využívať ich v súlade so
Všeobecnými obchodnými podmienkami.

VI. Zodpovednosť za škodu a reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené Používateľom a tretím osobám v súvislosti s používaním Portálu.
Používateľ využíva Služby Portálu výhradne na vlastné riziko.

6.2 Prevádzkovateľ nezaručuje bezchybnú činnosť Portálu a nezodpovedá za škodu spôsobenú Používateľovi v súvislosti s
nefunkčnosťou či inou chybovosťou Portálu. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo odstaviť Portál bez udania dôvodu.

6.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za textový, vizuálny, audiovizuálny obsah ani za gramatickú úpravu inzerátov uverejnených
Používateľmi.

6.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť Používateľov Portálu.

6.5 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť funkčnosť platených doplnkových služieb.

6.6 Používateľ má právo podať reklamáciu týkajúcu sa spoplatnených služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

6.7 V prípade záujmu o podanie reklamácie je oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa na emailovej adrese info@megabazar.sk
Podaná reklamácia musí obsahovať presný opis reklamovanej skutočnosti.

6.8 Prevádzkovateľ sa v prípade pádnej reklamácie zaväzuje preveriť dané skutočnosti a podniknúť kroky k možnej náprave.

VII. Zrušenie používateľského účtu

7.1 Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť účet Používateľa v prípade, že:

– Používateľ sám písomne požiadal o zrušenie účtu,
– došlo k porušeniu týchto Všeobecných obchodných podmienok,
– Používateľ hocijakým spôsobom poškodil Portál,
– Používateľ porušil zákony a normy platné v SR,
– Používateľ neplatí poplatky súvisiace so Službami.

7.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu spôsobenú Používateľovi alebo tretím stranám zrušením používateľského
konta.

7.3 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť obsah Používateľa, ktorý akýmkoľvek spôsobom poškodil Portál alebo iných
Používateľov, bez nároku na náhradu.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Prevádzkovateľ má právo služby Portálu meniť podľa potreby v prípade, že týmto konaním neporuší práva Používateľov.

8.2 Prevádzkovateľ má právo meniť ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok z dôvodu akýchkoľvek zmien v poskytovaní
služieb. Používateľ berie na vedomie, že platná je vždy posledná verzia Všeobecných obchodných podmienok.

8.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje zmeny Všeobecných obchodných podmienok uverejniť na svojich internetových stránkach.

8.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.

 

V Bratislave dňa 19.11. 2017